ponuda lova

Lov jelena

PERIOD LOVA

Sezona lova za jelena je od 15. 8. do 16.2. Najbolji lovni period je vrijeme rike od 5. 9. do 20. 9.

Lov jelena običnog

Lokaliteti lova za Jelena običnog su planinski i nizinski dio Hrvatske.

Jelen obični rasprostranjen je u Europi, najčešće u šumskim kompleksima većih vodotoka – Dunava, Save, Drave te brdskim i planinskim šumama. Vrlo su brojni u Hrvatskoj na području Baranje i Slavonije te Gorskog kotara, na Balkanu u Vojvodini te u Sloveniji uz poplavne nizine triju velikih rijeka do granice šuma u Slovenskim Alpama.

Jelenska divljač lovi se dočekom, šuljanjem, vabljenjem, privozom zaprežnim kolima. Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima, najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2500 džula, najmanje dopuštena težina zrna je 8,20 grama, pucanje na maksimalno 150 metara.

1640099380135 Web

Fotogalerija lova

Rezervirajte lov

Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Broj ljudi
Dodatne nadopune
SMJEŠTAJ

PONUDA SMJEŠTAJA

Lovački dom “Muljava”

Hotel Korana Srakovčić

Ekoetno selo Strug

Pansion Lovački – Delnice

Srce Prirode

Lovačka kuća Belina

KRPAN professional hunting